tren
tren

Tarihi Yarımada’da kentsel dönüşüm başlıyor

Tarihi Yarımada’da kentsel dönüşüm başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda Tarihi Yarımada kentsel dönüşüme açılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, belirlediği 22 adet “kentsel dönüşüm fırsat alanı”ndan biri olan Tarihi Yarımada’daki siluet kararları ve imar haklarını kentsel dönüşümün önüne açacak şekilde yeniliyor.

Bu kapsamda Belediye tarafından 22 Mayıs 2018’de “Tarihi ve kültürel miras alanlarında kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı geliştirilmesine yönelik analitik etütlerin yapılması” hizmet alımı ihalesi yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ihale ile Tarihi Yarımada için hazırlanacak kentsel dönüşüm planları için gerekli veri ve bilgileri sağlayacak.

Toplam 22 alan belirlendi

İhalenin “Gerekçe Raporu”nda, İBB’nin 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda 39 ilçe için kentsel dönüşüm perspektifiyle hazırlanacak planlara altlık oluşturmak üzere analitik veri hazırlamak üzere 15 Şubat 2016 tarihinde bir ihale düzenlendiği ve “İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı”nın hazırlandığı ve 22 adet “Kentsel Dönüşüm Fırsat Alanı” tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Tarihi Yarımada için kentsel dönüşüme yönelik üst ölçekli planlama yaklaşımlarının, uygulamaya geçişi kolaylaştıracak alt ölçekli planlama çalışmalarına aktarılması imkânı verecek ara ölçekte, siluet kararlarının uygulamada yarattığı sorunlar açısından yeniden irdeleneceği bir etüt çalışması için bu ihalenin düzenlendiği kaydedildi.

Bütüncül bir yaklaşım

Bu iş kapsamında mevcut siluet kararları ile birlikte mekânsal dönüşümü mümkün kılacak imar haklarının yeniden irdeleneceği, kentsel dönüşüme yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu raporda şöyle denildi:

“UNESCO’nun dünya mirası olarak ilan ettiği bölgeler dahil stratejik tarihi varlıkların üstün evrensel değerleri üzerindeki etkilerini gözeten kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin siluetinin nasıl güçlendirilip korunabileceği ele alınırken aynı zamanda alan içindeki hassas kentsel dönüşüm sürecine rehberlik edecek plan yaklaşımı şemaları elde edilmesi hedeflenmektedir.”

İhale şartnamesine göre yapılacak etüt çalışmaları kapsamında öncelikle mevcut ve önerilen siluet kararlarını irdeleyerek Tarihi Yarımada’nın bütünü için 1/5000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı” belirlenecek. Sonra ise belirlenecek farklı kentsel karakterde 5 adet, 1/1000 ölçekli planlara referans olmak üzere kentsel dönüşüm şemaları, tasarımları ve uygulama yol haritaları geliştirilecek.

Çalışma 3 aşamadan oluşacak

Çalışmaların 3 aşamadan oluşması ve 470 günde tamamlanması hedefleniyor. Birinci aşamada Tarihi Yarımada’nın tamamında kentsel dönüşüm yaklaşımının belirlenmesi için ön araştırma yapılacak, veriler toplanacak ve analizler hazırlanacak.

İkinci aşamada da Tarihi Yarımada’da kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı belirlenerek mekânsal ve strateji kararlar geliştirilip, sit ve koruma kararları, siluet, mülkiyet analizi yapılarak kentsel dönüşüm rehberi oluşturulacak.

Çalışmanın son aşamasında ise sonuç çalışması gerçekleştirilecek. Bölge ile ilgili daha önce yapılmış planlama ve işletim modeli çalışmaları ile bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin birlikte değerlendirildiği bir sonuç kitabı da hazırlanarak 100 adet basılacak. Web tabanlı interaktif sunum ve animasyon film de yapılacak.